Ochotnicza Straż Pożarna
Łódź - Mikołajew

ospmikolajew@gmail.com

608 598 165

LOKALIZACJA

Łódź, Plonowa 18

Odznaki OSP

W Związku Ochotniczych Straży Pozarnych RP nadawane są odznaki i wyróżnienia członkom OSP, działaczom Związku oraz osobom i instytucjom współuczestniczącym w realizacji zadań społecznego ratownictwa oraz przedsięwzięć programowych Związku OSP RP. Rodzaje odznak i wyróżnień oraz zasady ich nadawania określone są w regulaminie.
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZA CO?
Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna, o co najmniej 100-letniej działalności.

KTO NADAJE?
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP.

KOMU?
1) Ochotniczym Strażom Pożarnym i członkom OSP,
2) oddziałom i działaczom Związku OSP RP,
3) funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,
4) osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
5) przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
6) pracownikom Związku OSP RP.

WYMAGANIA:
Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, może odstąpić od tego warunku.

HONOROWY MEDAL im. BOLESŁAWA CHOMICZA
 
ZA CO?
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku.

KTO NADAJE?
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP.

KOMU?
1) Ochotniczym Strażom Pożarnym i członkom OSP,
2) oddziałom i działaczom Związku OSP RP,
3) funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,
4) osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
5) przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
6) pracownikom Związku OSP RP.

WYMAGANIA:
Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) powinny posiadać 75-letni staż swojej działalności. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza powinien być nadawany i wręczany głównie podczas obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” w trzech stopniach: złoty, srebrny i brązowy
 
ZA CO?
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (Złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalnością na rzecz ochrony Przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP).

KTO NADAJE?
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu powiatowego Związku OSP RP.

KOMU ZG ZOSP RP?
Zarząd Główny ZOSP RP nadaje:
1) Ochotniczym Strażom Pożarnym, oddziałom Związku
2) funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach
3) osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
4) przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
5) pracownikom Biura Zarządu Głównego ZOSP RP.


KOMU ZW ZOSP RP?
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP nadaje:
1) członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
2) działaczom Związku OSP RP,
3) funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
4) wspomagającym Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,
5) pracownikom Związku OSP RP.
z terenu województwa.

WYMAGANIA:
Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata.

Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Klasa medalu odpowiada jubileuszowi:
1) 25 lat – medal brązowy,
2) 50 lat – medal srebrny,
3) 75 lat – medal Złoty

STRAŻAK WZOROWY

ZA CO?
Odznaka „Strażak Wzorowy” może być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.

KTO NADAJE?
Prezydium zarządu powiatowego Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP.

KOMU?
Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” prezydium zarządu powiatowego Związku OSP RP nadaje członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

WYMAGANIA:
Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

ZA WYSŁUGĘ LATZA CO?
Odznaka „Za Wysługę Lat” przewidziana jest dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat.

KTO NADAJE?
Prezydium zarządu gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu OSP.

KOMU?
Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,

WYMAGANIA:
Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA w trzech stopniach: złota, srebrna i brązowa

ZA CO?
Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” jest wyróżnieniem nadawanym członkom Młodzieżowych i harcerskich Drużyn pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

KTO NADAJE?
Prezydium zarządu gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu OSP.

KOMU?
Członkom Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych z terenu gminy.

WYMAGANIA:
Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:
1) pierwszego stopnia może być nadana po złożeniu ślubowania i posiadaniu półrocznego stażu w drużynie,
2) drugiego stopnia może być nadana po uzyskaniu odznaki pierwszego stopnia i posiadaniu 1,5 rocznego stażu w drużynie,
3) trzeciego stopnia może być nadana po uzyskaniu odznaki drugiego stopnia i posiadaniu 2,5 rocznego stażu w drużynie.

WYMAGANIA WYJĄTKOWE:
Członkom MDP w wieku 17-18 lat można przyznać po złożeniu ślubowania srebrną odznakę MDP z pominięciem brązowej. Odznakę złotą można nadać po półrocznym okresie posiadania odznaki srebrnej i wykonywaniu funkcji instruktorskich w szkoleniu drużyny.

Złota odznaka MDP może być przyznawana działaczom Związku OSP RP pracującym z młodzieżą pożarniczą. Uchwałę w tym zakresie podejmuje właściwe prezydium zarządu oddziału Związku.

Podziel się: