zarzad@ospmikolajew.pl

608 598 165

LOKALIZACJA

Łódź, Plonowa 18

Statut

STATUT:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Łódź – Mikołajew, zwana dalej OSP.

§2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach, oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§3. Siedzibą OSP jest strażnica OSP Łódź – Mikołajew zlokalizowana w Łodzi, przy ulicy Plonowej 18, oraz świetlica OSP przy ulicy Plonowej 29/31.

§4. Terenem działania OSP jest miasto Łódź.

§5. OSP posiada osobowość prawną.

§6. OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§7. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§8. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9. Celem OSP jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10. Zadania i cele wymienione w § 9 OSP realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowosci własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie, spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarnż w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

§12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Wspierających,
4. Honorowych.

§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 15.1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która:
1. Ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych (dotyczy jedynie małoletnich poniżej 16 roku życia)
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych, oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 15.2. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej mają prawo:
1. Być wybierani do władz OSP (w wieku 16-18 lat),
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu w wieku 16-18 lat,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP w wieku 16-18 lat,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
5. Używać munduru i odznak.

§ 15.3. Do obowiązków członka młodzieżowej drużyny pożarniczej należy:
1. Aktywne uczestnictwo w działalności OSP
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo, bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP, bez możliwości wyboru do władz OSP, oraz bez prawa wyborczego zarówno czynnego jak i biernego.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i odznak.

§ 18.1. Do obowiązków członka honorowego należy:
1. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
2. Dbać o mienie OSP.

§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP.
5. Regularne opłacać składki członkowskie.

§ 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje wniesienie odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i § 19 niniejszego statutu.

§23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastapić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25. Władzami OSP są:
1. Walne zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 do 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej, oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
3. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu zdobyciu środków trwałych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
10. Wybieranie i delegowanie członków OSP do władz Związku OSP RP.

§ 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP.
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
4. Na żądanie Związku OSP RP.

§ 32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§ 36.1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

§ 36.2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustąpujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37. Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3. Zwoływanie walnego zebrania.
4. Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpó?niej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nieprzypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszac przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40. Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. w miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44. Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika,
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym zebraniu. Członkowie komisji rewizyjnej podejmują uchwały większością 2/3 głosów przy obecności pełnego składu komisji tj. 3 osób.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Dochodów z majątku i imprez,
4. Ofiarności publicznej,
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51. Zmiany statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 52. Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być dostarczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

§ 55. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urzadzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Podziel się: